هفته نامه قلم یزد

توضیحات:

هفته نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی

لینک محتوا: 

irqr.ir/ghlm

هفته نامه قلم یزد