تعرفه ها و شارژ تشویقی

4,900 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای ساخت هر کیوآرگرافی

25 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای هر یک مگابایت آپلود انواع فایل برای یک روز

2,900 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای طراحی هر کیوآرگرافی با اسکریپت سایت

250,000 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای طراحی ویژه و اختصاصی هر کیوآرگرافی توسط طراح سایت

1,900 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای هر بار تغییر نوع محتوا

4,500 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای اضافه کردن هر زبان

0 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای هر بار ویرایش محتوا

0 تومان

تعرفه کسر شارژ به ازای هر بار اسکن

شارژ تشویقی

به میزان هر کدام از بازه های زیر که پنل را شارژ کنید معادل درصد نمایش داده شده شارژ تشویقی نیز دریافت می کنید.

0%

بین صفر تا 1 میلیون تومان

10%

بین 1 تا 2 میلیون تومان

25%

بین 2 تا 5 میلیون تومان

40%

بین 5 تا 10 میلیون تومان

50%

بین 10 تا 15 میلیون تومان

60%

بین 15 تا 20 میلیون تومان

70%

بین 20 تا 50 میلیون تومان

80%

بالای 50 میلیون تومان

کیوآرگرافی را به دیگران معرفی کنید و شارژ هدیه دریافت کنید!

10,000 تومان

هدیه معرفی عضو به بمعرف

5,000 تومان

هدیه معرفی عضو به معرفی شونده