موسسه فراگیری زبان انگلیسی گفتمان برتر

توضیحات:

فراگیری با استفاده از متدهای نوین آموزشی به شیوه غیرمستقیم و خلاقانه و با تکیه بر “آموزش به شیوه زبان مادری” با همکاری علمی آکادمی “آرتامهر” یزد

لینک محتوا: 

irqr.ir/gla

کیو آر کد موسسه فراگیری زبان انگلیسی گفتمان برتر