علیرضا خانی ، مشاور توسعه کار و کسب ، بازاریابی ، دیجیتال مارکتینگ ، تبلیغات و برندسازی اینترنتی

توضیحات:

مشاور توسعه کار و کسب ، بازاریابی ، بازاریابی دیجیتال ، تبلیغات اینترنتی و وب برندینگ

لینک محتوا: 

irqr.ir/khani

علیرضا خانی ، مشاور توسعه کار و کسب ، بازاریابی ، دیجیتال مارکتینگ ، تبلیغات و برندسازی اینترنتی