مجتمع شیرینی یزد

توضیحات:

مجتمع شیرینی یزد

لینک محتوا: 

irqr.ir/msy

کیو آر کد مجتمع شیرینی یزد