امیر رضا نیکان

توضیحات:

مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش ( هوکاد )

لینک محتوا: 

irqr.ir/ar-nikan

کیو آر کد امیر رضا نیکان