احمد رضا اسعدی

توضیحات:

بازیگر تئاتر و سینما – پژوهشگر – کتابدار – ویراستار – ناشر

لینک محتوا: 

irqr.ir/pirdaad

احمد رضا اسعدی (پیرداد)