آموزشگاه کشاورزی سامان کشت گستر

توضیحات:

بامجوزرسمی ازسازمان فنی حرفه ای کشور

لینک محتوا: 

irqr.ir/samk

آموزشگاه کشاورزی سامان کشت گستر