سید ناصر مصطفوی

توضیحات:

رئیس هیئت مدیره شرکت آمای جهان گستر یکتا

لینک محتوا: 

qrir.ir/savin-nm

qrir.ir/savin-mk

qrir.ir/savin-km

qrir.ir/savin-jm

qrir.ir/savin-hh

qrir.ir/savin-an

savin-km