آموزش تخصصی آیکیدو

توضیحات:

تدریس خصوصی و عمومی آیکیدو تکنیک های پیشرفته دفاع شخصی_ تکنیک های چوب،شمشیر و چاقو

لینک محتوا: 

irqr.ir/SHAHINDOJO

آموزش تخصصی آیکیدو