دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین المللی کیش

توضیحات:

Sharif University of Technology International Campus – Kish Island

لینک محتوا: 

irqr.ir/sutic

کیو آر کد دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین المللی کیش