دبیرستان هوشمند شریف

توضیحات:

انتخاب شمارابرای تحصیل علم و دانش دراین دبیرستان ارج می نهد

لینک محتوا: 

irqr.ir/sss24

کیو آر کد دبیرستان هوشمند شریف