شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی منطقه یزد

توضیحات:

شهرک نمایشگاههای بین المللی استان یزد

لینک محتوا: 

irqr.ir/iyn

شهرک نمایشگاههای بین المللی استان یزد