دانشگاه یزد

توضیحات:

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد | دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر

لینک محتوا: 

irqr.ir/yuni

دکتر علی محمد لطیف