علی شفیعی

توضیحات:

متخصص تجهیزات الکترونیکی، پزشکی، دندانپزشکی

لینک محتوا: 

irqr.ir/ash

علی شفیعی - متخصص تجهیزات الکترونیکی، پزشکی، دندانپزشکی