اولین پویش مردمی ایهالکریم

توضیحات:

آیین تقدیر از کریمان منطقه ی یازده تهران به انتخاب مردم

لینک محتوا: 

irqr.ir/ayohalkarim

کیو آر کد اولین پویش مردمی ایهالکریم