علی علوی تبار

توضیحات:

مهندس مکانیک (تاسیسات حرارتی وبرودتی)

لینک محتوا:

irqr.ir/alavi

علی علوی تبار