بهزادحسین عباسی

توضیحات:

مشاور و آموزش مدیریت

لینک محتوا: 

irqr.ir/bha

بهزاد حسین عباسی