دید پنهان

توضیحات:

مدیریت سیستم‌های هوشمند امنیتی حفاظتی دید پنهان

لینک محتوا: 

irqr.ir/dph

مهدی کارگر