شرکت دانش سبز احیای آب پارسیان احیاب

توضیحات:

ارائه دهنده راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی و دامپروری

لینک محتوا: 

irqr.ir/ehyab

کیو آر کد شرکت دانش سبز احیای آب پارسیان « احیاب »