هتل مشیر

توضیحات:

هتل کاروانسرای یزد

لینک محتوا: 

irqr.ir/moshir

کیو آر کد موشیر