تاسیسات پیمانکاری گلخانه میلاد

توضیحات:

ساخت انوع گلخانه با سبک های جوشی و پیچ و مهره ای

لینک محتوا: 

irqr.ir/karsabz

کیو آر کد تاسیسات پیمانکاری گلخانه میلاد ریحان سبز کویر یزد