مدیر اول

توضیحات:

مشاوره و آموزش مدیریت کسب و کار

لینک محتوا: 

irqr.ir/maco

کیو آر کد مدیر اول