واحد تحقیق و توسعه فولاد مبارکه اصفهان

توضیحات:

تحقیق توسعه نوآوری

لینک محتوا: 

irqr.ir/rad01

کیو آر کد فخر ایران