صدرا دین محمدی

توضیحات:

عضو هیأت مدیره اتحادیه سنگ تهران

لینک محتوا: 

irqr.ir/sadrastone

کیو آر کد صدرا دین محمدی