سعید دهقان

توضیحات:

کارشناس اقتصادی و بانکی، مشاوره کسب و کار

لینک محتوا: irqr.ir/wa

سعید دهقان - کارشناس اقتصادی و بانکی، مشاوره کسب و کار ساخت کیو آر کد برای لینک