سیدمحمد عرب

توضیحات:

ایده پرداز، مدرس تریز(TRIZ)، مورد حمایت بنیاد نخبگان

لینک محتوا: 

http://irqr.ir/arab

سیدمحمد عرب