معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

توضیحات:

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

لینک محتوا: irqr.ir/vote

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران کیو آر در شهرها