دنیای پردازش

توضیحات:

محصولی از شرکت دنیای پردازش

لینک محتوا: 

irqr.ir/uface

دستگاه حضور و غیاب UFace202