دانشگاه آزاد اسلامی یزد

توضیحات:

معاونت فرهنگی و دانشجویی

لینک محتوا: 

irqr.ir/yazdiau

کیو آر کد دانشگاه آزاد اسلامی یزد