اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

توضیحات:

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد

لینک محتوا: 

irqr.ir/yazdict

کیو آر کد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد