شرکت فرآورده‌های کنجدی زرین

توضیحات:

ارده، حلوا ارده، روغن ارده، ارده‌های طعم‌دار

لینک محتوا: 

irqr.ir/zarinhalva

کیو آر کد شرکت فرآورده‌های کنجدی زرین